ШВЕЦІЯ

Відповісти
Аватар користувача
zagrava
Повідомлень: 2813
З нами з: Нед березня 08, 2009 1:10 pm
Звідки: Київ
Контактна інформація:

ШВЕЦІЯ

Повідомлення zagrava » Нед квітня 12, 2009 3:27 pm

ШВЕДСЬКА МОДЕЛЬ БЕЗПЕКИ:МИРОЛЮБНИЙ, ДОБРЕ ОЗБРОЄНИЙ НЕЙТРАЛІТЕТ

Шведський нейтралітет: геополітичне
самовизначення і самодостатність
оборонних можливостей
Як відомо, Швеція є однією з п’яти західноєвро-
пейських країн, які зберігають нейтралітет1. З 1814р.
вона не брала участі у війнах і не вступала до жодних
військових альянсів. У 1834р., в ситуації реального
ризику перетворення Балтики на театр воєнних дій,
Швеція офіційно проголосила політику нейтралітету,
яку незмінно підтверджувала щоразу, коли виникали
подібні ситуації або розгорталися війни2.
Проте, нейтральний статус Швеції, на відміну від
аналогічного статусу Австрії і Швейцарії, не закріпле-
ний в жодному національному та/або міжнародному
офіційному акті. Він не згадується в Конституції Швеції
і не визнаний офіційно жодною з держав або міждержав-
них об’єднань. Лише щороку, за традицією, нейтралітет
незмінно згадується в зовнішньополітичних деклараціях
Уряду, які презентує в Парламенті глава зовнішньополі-
тичного відомства і які можна вважати офіційними під-
твердженнями державою свого нейтрального статусу –
проте, проголошеного в односторонньому порядку.
Таким чином, нейтралітет Швеції грунтується
винятково на її власному самовизначенні на світовій
арені. Наслідком цього є те, що країна не має жодних
формальних міжнародних гарантій її суверенітету,
а отже – змушена забезпечувати його самостійно,
в т.ч. шляхом формування та утримання потужних
оборонних можливостей.

Особливо важливою була ця умова під час холодної
війни, коли Швеція перебувала між двома світовими
центрами сили – НАТО та Організацією Варшавського
договору (фактично – СРСР).
У цей період статус Швеції визначався форму-
лою “позаблоковість у мирний час, нейтралітет під
час війни”, а її оборонна політика базувалася на док-
трині самостійного захисту території і суверенітету
(“оборони по периметру”, або тотальної оборони).
Країна утримувала чисельну армію і сформувала
потужний військово-промисловий комплекс, який
фактично повністю забезпечував її потреби в озбро-
єннях та оснащенні. В 1950-1960-х роках Швеція
здійснювала також програму створення ядерної зброї
і припинила її в 1968р., приєднавшись до Договору
про нерозповсюдження3.
Загалом, Швеції вдалося забезпечити самодос-
татність своїх оборонних можливостей і тим самим –
незалежність від військових блоків. Однак, це кошту-
вало країні 2,5-3% ВВП щорічно – таким був обсяг
її оборонних витрат під час холодної війни4.
До особливостей шведського нейтралітету цього
періоду слід додати ще дві риси. По-перше, попри
позаблоковий статус Швеції, офіційна доктрина
НАТО розглядала її як природного союзника, армія
якого утримуватиме скандинавський плацдарм
і створюватиме своєрідний “буфер” між СРСР і
членом НАТО – Норвегією. Відповідно, Швеція
мала всі підстави покладатися на Альянс у випадку
будь-якого збройного посягання на її територію і
суверенітет.
По-друге, будучи нейтральною, Швеція, однак,
завжди виступала проти будь-якої агресії, не остері-
гаючись ускладнення відносин з країнами-лідерами
обох воєнно-політичних блоків. Шведський Уряд
послідовно засуджував як радянське вторгнення до
Угорщини (1956р.), Чехословаччини (1968р.), Афганіс-
тану (1979р.), так і дії США у В’єтнамі (1965р.)5. Від
того часу бере свій початок активна миротворча полі-
тика Швеції, яку характеризують так: коли йдеться
про виникнення будь-якої “гарячої точки” на планеті,
шведи не запитують: “що там робити Швеції?”, вони
запитують: “чому там досі немає шведських миро-
творців?”…
Нейтралітет після війни
Після завершення холодної війни шведська модель
самодостатнього, “добре озброєного нейтралітету”
поступово втрачає сенс. З одного боку, зникла, здава-
лося б, загроза глобального протистояння. З іншого –
з’явилися так звані “нові загрози”, у т.ч. такі, що маютьасиметричний, мережевий характер (міжнародний
тероризм, кіберзлочинність тощо). Будь-яка потужна
та самодостатня система національної оборони від
таких загроз захистити повною мірою не спроможна.
Активізувалися також загрози міжетнічних і заго-
стрення “заморожених” конфліктів, тобто виникнення
“гарячих точок”, де розвиток подій вражає не лише
локальну територію, але й довколишні регіони. Проти-
дія такого роду загрозам можлива лише через врегу-
лювання кризових ситуацій безпосередньо в цих
“точках” і вимагає спільних дій в рамках багатосто-
роннього співробітництва.
Ці обставини, на думку глави Міністерства закор-
донних справ Швеції К.Більдта, “підготували під-
грунтя для зміни парадигми нашої зовнішньої полі-
тики та політики безпеки”7. Зазначені зміни полягали,
зокрема, у приєднанні Швеції до ЄС та його політики
безпеки, активізації миротворчої діяльності (в т.ч.
у межах співробітництва з НАТО) та реформуванні
Збройних Сил у напрямі скорочення їх чисельності
і створення сучасної, мобільної і високопрофесійної
армії.
Участь у політиці безпеки Європейського Союзу.
В 1995р. Швеція приєдналася до ЄС і тим самим –
до процесу формування і здійснення його політики
безпеки8. Як відомо, Маастрихтський договір про ЄС
1992р. передбачав розробку Спільної зовнішньої полі-
тики та політики безпеки, невід’ємною складовою якої
стала Європейська політика безпеки і оборони (ЄПБО)9.
На цей час у рамках ЄПБО сформовано інституційні
структури, здійснюються ряд операцій (зокрема,
на Балканах), в яких беруть участь шведські поліцей-
ські та військові підрозділи10.
Швеція активно долучилася до розвитку та інтегра-
ції оборонної промисловості країн ЄС. Вона є одним із
членів європейської “шестірки” (Велика Британія,
Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, Швеція), міністри обо-
рони якої у 2000р. уклали Рамкову угоду стосовно заходів
сприяння реструктуризації і функціо нуванню європей-
ської оборонної промисловості. У 2001р. вони підписали
декларацію про зобов’язання: (а) співпрацювати в галузі
високих технологій з метою створення європейських
потужностей з виробництва бойових авіаційних систем;
(б) започаткувати Європейську програму закупівлі техно-
логій (European Technology Acquisition Programme, ETAP);
(в) заохотити європейську промисловість до забезпечення
належної фінансової підтримки цих зусиль11.
Підтримка Стокгольмом європейської солідар-
ності (і покладання на неї у випадку реальної воєнної
загрози) помітно зросли після терористичних атак на
США. Тоді шведський і фінський міністри закордонних
справ заявили: “Якщо на державу-члена ЄС буде
здійснена терористична атака, то Швеція і Фінляндія
нададуть відповідну допомогу”12.

подій 11 вересня 2001р. стало очевидним, що
першочерговим завданням світових структур безпеки
(в т.ч. європейських) є пошук адекватних відповідей на
нові загрози, що стали реальністю.
У грудні 2003р. за участі Швеції затверджена
Європейська стратегія безпеки, спрямована на протидію
цим новим загрозам, створення зони безпеки довкола
ЄС, підтримку безпеки і стабільності у світі через
врегулювання кризових ситуацій.
На цей час розроблено також концепцію європей-
ських бойових груп (регіональних міні-армій приб-
лизно на рівні полку, до 3 000 осіб). Передбачається
створити 18 таких груп на чолі з країною-лідером
регіону. В Північній Європі такою країною буде
саме Швеція, оскільки її Збройні Сили є основою
створюваної Північної бойової групи, до якої ввій-
дуть також військові контингенти Естонії, Норвегії і
Фінляндії.
Створення регіонального воєнно-політичного
союзу. На цей час на основі Північної Ради (регіональ-
ної організації п’яти північноєвропейських країн)
передбачається сформувати воєнно-політичний
альянс13. Заява про це була зроблена 9 лютого 2009р.
на засіданні міністрів закордонних справ в Осло, на
якому колишній глава МЗС Норвегії Т.Столтенберг
презентував програмну спільну доповідь “Північне
співробітництво з питань міжнародних відносин
і політики безпеки”, розроблену п’ятисторонньою
комісією. У документі йдеться про те, що “сканди-
навським країнам слід створити військовий альянс
для більш успішного проведення миротворчих
операцій та забезпечення безпеки в арктичному
регіоні”14.
Зокрема, планується створення скандинавського
загону швидкого реагування для участі в миротворчих
операціях, спільного військово-морського підрозділу
для патрулювання морських кордонів, забезпечення
контролю повітряного простору над Ісландією. Запла-
новано також створити спільну групу для подолання
наслідків катастроф, супутникову систему, єдину
мережу боротьби з кібератаками, зміцнити військове
співробітництво у сфері транспорту, медицини, освіти,
матеріального забезпечення тощо.
Нарешті, пропонується ухвалити “Декларацію
солідарності” країн Північної Європи, де визна-
чити, як кожна країна альянсу “має поводитися, якщо
її сусід стане об’єктом атаки або впливу ззовні”15.
Таким чином, ідеться, фактично, про можливе ство-
рення певного “скандинавського НАТО” – що, однак

не суперечить співпраці Швеції (як і інших сканди-
навських країн) з “великим” НАТО та не виключає
її приєднання до Альянсу в майбутньому.
Швеція-НАТО
Співпраця Швеції з НАТО активізувалася на
початку 1990-х років. У 1992р. вона отримала статус
спостерігача в Раді Північноатлантичного співро-
бітництва (трансформована в Раду Євроатлантичного
партнерства), у 1994р. – приєдналася до Програми
“Партнерство заради миру” (ПЗМ), що суттєво
розширило її військові та політичні контакти з
Альянсом.
Водночас, після вступу Швеції до ЄС була пору-
шена тема можливого приєднання країни до НАТО.
Так, у 1996р. Прем’єр-міністр Швеції І.Карлссон зая-
вив, що вступ до НАТО може розглядатися як одна з
перспектив розвитку країни, а лідер Поміркованої
партії К.Більдт зазначив, що його партія повністю
підтримує вступ Швеції до Альянсу. Проте, далі таких
заяв справа тоді не зрушила.
Швеція обмежилася лише поглибленням спів-
праці та використанням контактів з НАТО для поси-
лення своєї участі в забезпеченні регіональної і
глобальної безпеки та в миротворчій діяльності
і кризовому врегулюванні.
На цей час Швеція є активним учасником миро-
творчих місій НАТО16. Шведські Збройні Сили беруть
участь у спільних навчаннях з військовими контин-
гентами країн Альянсу. Їх нинішнє реформування
спрямоване в т.ч. на забезпечення сумісності систем
озброєнь, управління, логістики тощо з арміями країн
НАТО. Загалом, можна стверджувати, що протягом
останнього десятиліття Швеція активно формує сис-
тему національної оборони, відповідну стандартам
Альянсу.
Проте, жодних кроків, спрямованих на приєд-
нання до нього протягом цього часу країна не робила.
Навпаки, у згаданих вище щорічних зовнішньо-
політичних деклараціях Уряду, як і раніше, обов’яз-
ково містилися підтвердження позаблокового статусу
Швеції17. Офіційні особи держави постійно робили
заяви подібного змісту. Наприклад, у травні 2005р.
Прем’єр-міністр Й.Перссон заявив, що Швеція не
прагне приєднатися до НАТО, і питання вступу до
Альянсу не є актуальним. У 2006р. аналогічну заяву
зробив Міністр оборони М.Оденберг.
Ситуація дещо змінилася останнім часом –
внаслідок, зокрема, підвищення активності Росії в
районі Арктики та збройного конфлікту в Грузії.
Шведські ліберали та деякі інші політичні сили знову
порушують тему приєднання. Ця тема досить активно
обговорюється також у Фінляндії18, яка, так само як і
Швеція, до цього часу зберігає позаблоковість.

Від нейтралітету до системи
колективної безпеки?
Отже, ситуація безпеки у світі та в європейському
регіоні останнім часом швидко змінюється.
Поява нових загроз робить нейтралітет, навіть
“добре озброєний” і самодостатній, дуже вразливим,
оскільки навіть найпотужніша національна система
безпеки не здатна захистити країну від асиметричних
загроз. Очевидно, що ефективно протистояти сучас-
ним загрозам безпеці можна лише в рамках багато-
стороннього співробітництва, забезпечуючи активну
військову присутність у “гарячих точках” світу. Тому
сьогодні досить виразною є тенденція переосмис-
лення нейтральними країнами свого місця та ролі в
сучасному світі загалом і в забезпеченні його безпеки
зокрема. І Швеція не є винятком.
Нинішню реформу Збройних Сил Швеції та наміри
створення скандинавського воєнно-політичного альянсу
можна розглядати як ознаки руху країни від традицій-
ного нейтралітету та позаблоковості, які в сучасному
світі, здається, вичерпали себе.
Водночас, для країни залишаються актуальними
різні моделі забезпечення національної безпеки:
(а) створення ефективної системи північноєвропей-
ської безпеки; (б) повномасштабна участь у загально-
європейській системі безпеки і оборони (що не є
жорсткою альтернативою традиційному нейтралітету);
(в) вступ до НАТО.
Сьогодні найбільш раціональним для Швеції
виглядає другий варіант, але немає достатніх підстав
виключати посилення в її зовнішній політиці і євро-
атлантичного вектору.
Востаннє редагувалось Суб березня 27, 2010 10:54 am користувачем Sukh, всього редагувалось 1 раз.
Причина: змінив назву теми
Наша правда на вістрі нашої шаблі.
Зображення

Аватар користувача
Woozrael
Повідомлень: 344
З нами з: Сер квітня 01, 2009 9:39 am
Звідки: "Нет на свете города красивее, чем Киев" © М. Булгаков
Контактна інформація:

Re: Швеція

Повідомлення Woozrael » Пон квітня 13, 2009 1:50 pm

Спасибо, очень интересно

Чудік
Повідомлень: 52
З нами з: Пон листопада 29, 2010 4:15 pm

Re: ШВЕЦІЯ

Повідомлення Чудік » Пон червня 20, 2011 9:47 pm

Ось це я розумію стелс-корвет, дистанція виявлені 22 км при штилі і 13 при волнении

http://ru.wikipedia.org/wiki/Корветы_типа_«Висбю»

http://alternathistory.org.ua/korvety-t ... -shvetsiya :)

AlexT
Повідомлень: 1993
З нами з: Чет березня 03, 2011 9:20 pm
Звідки: Південь України

Re: ШВЕЦІЯ

Повідомлення AlexT » Сер березня 06, 2013 11:20 am

Поставки AMV 8x8 бронетранспортерів для фінської армії буде завершено у цьому році. Перший блок не обладнаний оперативного потенціалу повинна отримати в 2014 році / Фото: Patria

Постачальник процесі відбору 113 бронетранспортерів для шведської армії офіційно почалося у вересні 2008 року ( шведська тендер на ВООЗ , 2008-11-04). Вона виграла фінська Patria AMV 8x8. Результат справи був, проте, оскаржена одним із суперників, і шведська адміністративним рішенням суду - скасовано ( шведська AMV скасований , 2009-10-30). Друге видання конкурс був запущений в березні 2010 року ( шведська аукціон відновився , 2010-04-29), а результати будуть оголошені в серпні. Ще раз виграв будівництво Фінляндія ( Швеція - але Patria , 2010-08-16). Незважаючи на протести рішення FMV, він був остаточно затверджений в листопаді 2010 року ( Patria - підтверджує вибір AMV , 2010-11-29).

Перша поставка AMV 8x8 починає основний етап угоди 2010 року, супроводжувалися зміщенням 100% від контракту. Відповідно до положень Patria буде поставляти 113 бронетранспортерів шведи близько 250 мільйонів євро. Угода також передбачає опціон на додаткові 113 автомобілів. Поставки повинні бути завершені в цьому році. Оперативної готовності в 2014 році має отримати перший блок оснащений фінської транспортних засобів.

За доставку перевізниками, Patria також будуть зобов'язані надавати їх користувачеві технічну та логістичну підтримку. Регулює угода, укладена в 2011 році, охоплює сферу даний час управляється шведської сім'ї транспортних засобів Pasi (Sisu) XA-180/202/203.
http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=9831

Аватар користувача
igor1989
Повідомлень: 2359
З нами з: Пон вересня 16, 2013 6:16 pm

Re: ШВЕЦІЯ

Повідомлення igor1989 » П'ят квітня 25, 2014 10:43 pm

Який чудовий шведський танк Strv-103.
Сама його форма напевне ускладнює пряме попадання у нього.
Зображення
11.11.1944

maxdva
Повідомлень: 988
З нами з: Суб березня 29, 2014 1:14 pm

Re: ШВЕЦІЯ

Повідомлення maxdva » П'ят квітня 25, 2014 11:18 pm

igor1989 писав:Який чудовий шведський танк Strv-103.
Сама його форма напевне ускладнює пряме попадання у нього.
Зображення
Танк?
В Союзе его бы назвали САУ-105ш ( шведская).

Аватар користувача
igor1989
Повідомлень: 2359
З нами з: Пон вересня 16, 2013 6:16 pm

Re: ШВЕЦІЯ

Повідомлення igor1989 » Суб квітня 26, 2014 12:37 am

maxdva писав: Танк?
В Союзе его бы назвали САУ-105ш ( шведская).
Та в кого як, звісно що башти немає, то це недолік, але чи було в СРСР щось аналогічне? По якості та надійності?
11.11.1944

maxdva
Повідомлень: 988
З нами з: Суб березня 29, 2014 1:14 pm

Re: ШВЕЦІЯ

Повідомлення maxdva » Суб квітня 26, 2014 12:54 am

igor1989 писав:
maxdva писав: Танк?
В Союзе его бы назвали САУ-105ш ( шведская).
Та в кого як, звісно що башти немає, то це недолік, але чи було в СРСР щось аналогічне? По якості та надійності?
Да валом!!!
СУ-85, 100 на базе Т-34
СУ-122, 152 на базе ИС.
СУ-122 на базе Т-54.
СУ-152 на базе Т-10.
По качеству соответственно времени, по надежности и сейчас фору многим дадут.
Да этот шведский креатив, ( гусенечное наведение!!!) может быть надежным только у шведских солдат с их высочайшим уровнем технической подготовки.

Аватар користувача
igor1989
Повідомлень: 2359
З нами з: Пон вересня 16, 2013 6:16 pm

Re: ШВЕЦІЯ

Повідомлення igor1989 » Вів вересня 16, 2014 9:01 am

Зображення
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 281%29.JPG
Зображення
Двумя стволами AMOS может поддерживать темп стрельбы равный 16-ти (26-ти к 2015 году) выстрелам в минуту. Используя компьютер для управления процессами стрельбы – функцию MRSI (несколько раундов (залпов стрельбы – в артиллерии «России») одновременного воздействия) можно настроить стрельбу до 16 раундов, при этом мины попадают в цель одновременно. Первые раунды идут на больших углах возвышения с большим давлением пороховых газов в стволе, так что 120-мм мина идет к цели по высокой дуге (траектории). Следующие раунды выстреливаются позже с меньшими углами возвышения и меньшим давлением пороховых газов в стволе, чтобы 120-мм мина шла к цели по более низкой дуге (траектории). Этот процесс может быть сделан семь раз подряд, всегда регулируя угол возвышения и давление пороховых газов в стволе. Регулировка между зарядами осуществляется с помощью компьютера. Работа одной единицы AMOS примерно равна работе одной артиллерийской батареи.
Башня 120-мм системы AMOS имеет полный 360-градусный сектор обстрела по горизонту при углах возвышения от –3 до +85 градусов. Противник поражается на дальности до 10 000 метров. AMOS способен вести стрельбу как с обычных огневых позиций, так и на стрельбу прямой наводкой для самозащиты. В типичной установке монтажа системы AMOS на Patria AMV или аналогичного БТР, система AMOS может сменить позицию примерно через 30 секунд после начала залпа из 14-и мин (то есть 7-ми залпов или раундов), оставив противнику минимальное время для собственного обнаружения и ответного воздействия. Уклонение от воздействия противника является основным средством самозащиты системы AMOS.
http://makarih-203.livejournal.com/666969.html
11.11.1944

Аватар користувача
ViktorG
Повідомлень: 3237
З нами з: П'ят січня 03, 2014 1:28 pm
Звідки: Ireland
Контактна інформація:

Re: ШВЕЦІЯ

Повідомлення ViktorG » Вів вересня 16, 2014 10:35 am

в нагрузку до губозакаточних машинок, нам би здалось хоч пару десятків... :roll:
То може ти й "Рошену" не їси...?

Відповісти